รายการ ITA ปีงบประมาณ 2564

EB01 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 1

EB02 มาตรการกลไกระบบในการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส 1

EB03 เผยแพร่แผนจัดซื้อประจำปี 2

EB04 รายงานการเผยแพร่รายละเอียด ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)

ยังไม่มีข้อมูล

EB05 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ยังไม่มีข้อมูล

EB06 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดทำแผน

ยังไม่มีข้อมูล

EB07 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินโครงการ

ยังไม่มีข้อมูล

EB08 มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 1

EB09 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 1

EB10 การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ยังไม่มีข้อมูล

EB11 รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนประจำปี

ยังไม่มีข้อมูล

EB12 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี

ยังไม่มีข้อมูล

EB13 มาตรการในการบริหารผลปฏิบัติราชการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

ยังไม่มีข้อมูล

EB14 ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก

ยังไม่มีข้อมูล

EB15 ประกาศเจตจำนงผู้บริหารต่อสาธารณชน

ยังไม่มีข้อมูล

EB16 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ยังไม่มีข้อมูล

EB17 มาตรการ กลไกหรือการวางระบบป้องกันการรับสินบน

ยังไม่มีข้อมูล

EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตโปร่งใส

ยังไม่มีข้อมูล

EB19 รวมกลุ่มเจ้าหน้าที่

ยังไม่มีข้อมูล

EB20 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ยังไม่มีข้อมูล

EB21 มาตรการและแนวทางป้องกันจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ยังไม่มีข้อมูล

EB22 ประชุมอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน

ยังไม่มีข้อมูล

EB23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยังไม่มีข้อมูล

EB24 กำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยังไม่มีข้อมูล

EB25 แนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ

ยังไม่มีข้อมูล

EB26 ขบวนการให้บริการประชาชน 1