รายการ ITA ปีงบประมาณ 2562

EB01 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 1

EB02 มาตรการกลไกระบบในการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส 6

EB03 เผยแพร่แผนจัดซื้อประจำปี 2

EB04 รายงานการเผยแพร่รายละเอียด ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) 5

EB05 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 2

EB06 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดทำแผน 1

EB07 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินโครงการ 1

EB08 มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

ยังไม่มีข้อมูล

EB09 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน 14

EB10 การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 1

EB11 รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนประจำปี 1

EB12 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 1

EB13 มาตรการในการบริหารผลปฏิบัติราชการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 2

EB14 ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก 1

EB15 ประกาศเจตจำนงผู้บริหารต่อสาธารณชน 2

EB16 การจัดการเรื่องร้องเรียน 3

EB17 มาตรการ กลไกหรือการวางระบบป้องกันการรับสินบน 3

EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตโปร่งใส 1

EB19 รวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ 1

EB20 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ยังไม่มีข้อมูล

EB21 มาตรการและแนวทางป้องกันจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ยังไม่มีข้อมูล

EB22 ประชุมอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน 2

EB23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1

EB24 กำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1

EB25 แนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ

ยังไม่มีข้อมูล

EB26 ขบวนการให้บริการประชาชน 2