รายการ ITA ปีงบประมาณ 2563

EB01 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี

ยังไม่มีข้อมูล

EB02 มาตรการกลไกระบบในการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส

ยังไม่มีข้อมูล

EB03 เผยแพร่แผนจัดซื้อประจำปี

ยังไม่มีข้อมูล

EB04 รายงานการเผยแพร่รายละเอียด ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)

ยังไม่มีข้อมูล

EB05 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ยังไม่มีข้อมูล

EB06 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดทำแผน

ยังไม่มีข้อมูล

EB07 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินโครงการ

ยังไม่มีข้อมูล

EB08 มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

ยังไม่มีข้อมูล

EB09 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

ยังไม่มีข้อมูล

EB10 การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ยังไม่มีข้อมูล

EB11 รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนประจำปี

ยังไม่มีข้อมูล

EB12 รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี

ยังไม่มีข้อมูล

EB13 มาตรการในการบริหารผลปฏิบัติราชการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

ยังไม่มีข้อมูล

EB14 ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก

ยังไม่มีข้อมูล

EB15 ประกาศเจตจำนงผู้บริหารต่อสาธารณชน

ยังไม่มีข้อมูล

EB16 การจัดการเรื่องร้องเรียน

ยังไม่มีข้อมูล

EB17 มาตรการ กลไกหรือการวางระบบป้องกันการรับสินบน

ยังไม่มีข้อมูล

EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตโปร่งใส

ยังไม่มีข้อมูล

EB19 รวมกลุ่มเจ้าหน้าที่

ยังไม่มีข้อมูล

EB20 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ยังไม่มีข้อมูล

EB21 มาตรการและแนวทางป้องกันจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ยังไม่มีข้อมูล

EB22 ประชุมอบรมผลประโยชน์ทับซ้อน

ยังไม่มีข้อมูล

EB23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยังไม่มีข้อมูล

EB24 กำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ยังไม่มีข้อมูล

EB25 แนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ

ยังไม่มีข้อมูล

EB26 ขบวนการให้บริการประชาชน

ยังไม่มีข้อมูล