รายงาน ฐานข้อมูล
บันทึกข้อมูล FTE
upload file upload file excel

1 วิธีการส่งออกข้อมูล

2 วิธี upload

3 ประโยชน์ใช้สอย