งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โปรแกรมทั้งหมดสำหรับใช้ในหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Danger! เฉพาะผู้ดูแลระบบและงานเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น
นายรัชเดช สิงห์น้อย
นายรัชเดช สิงห์น้อย
  • เจ้าพนักงานธุรการ - -
  • อีเมล์: rachadej@hotmail.com
  • เบอร์โทร: 0934151093
นายจักรกริช ชนะสิงห์
นายจักรกริช ชนะสิงห์
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ปฏิบัติการ
  • อีเมล์:
  • เบอร์โทร: 0854153154
นายเอกพล พินไธสงค์
นายเอกพล พินไธสงค์
  • พนักงานบริการ - -
  • อีเมล์: boommerang13@gmail.com
  • เบอร์โทร: 0842004678