คำชื่นชม จากผู้รับบริการ

Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.กวีศักดิ์ รองฯ พยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์หญิง หัวหน้างานห้องผ่าตัดและบุคลากร งานห้องผ่าตัด OPD ตา และทีมผู้บริหาร กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นพ.กวีศักดิ์ รองฯ พยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์หญิง หัวหน้างานห้องผ่าตัดและบุคลากร งานห้องผ่าตัด OPD ตา และทีมผู้บริหาร กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของพยาบาลวิชาชีพ และบุคลากร หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ชาย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ชาย
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของพยาบาลวิชาชีพ และบุคลากร หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ชาย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ชาย
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของบุคลากร กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำหรับหน่วยงาน: กลุ่มงานพยาธิวิทยา
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของบุคลากร กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำหรับหน่วยงาน: กลุ่มงานพยาธิวิทยา
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ (หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ชาย และหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย)

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำหรับหน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล และองค์กรแพทย์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ (หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ชาย และหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย)

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำหรับหน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล และองค์กรแพทย์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ (หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ชาย และหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย)

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำหรับหน่วยงาน: กลุ่มการพยาบาล และองค์กรแพทย์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พนักงานประจำตึก และบุคลากร หอผู้ป่วยหนัก (ICU.) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยหนักและกุมารเวชกรรม
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พนักงานประจำตึก และบุคลากร หอผู้ป่วยหนัก (ICU.) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยหนักและกุมารเวชกรรม
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ/ ชื่นชมการให้บริการ ของบุคลากร และสถานที่ในการให้บริการ ของหอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ชาย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ชาย
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ/ ชื่นชมการให้บริการ ของบุคลากร และสถานที่ในการให้บริการ ของหอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ชาย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ชาย
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ/ ชื่นชมการให้บริการ ของบุคลากร และสถานที่ในการให้บริการ ของหอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ชาย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ชาย
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ/ ชื่นชมการให้บริการ ของบุคลากร และสถานที่ในการให้บริการ ของหอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ชาย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ชาย
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของ นายแพทย์ทนงศักดิ์ ขันมา โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 สำหรับหน่วยงาน: องค์กรแพทย์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยหนักและกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยหนักและกุมารเวชกรรม
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมความสะอาดของห้องน้ำ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 สำหรับหน่วยงาน: โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมความสะอาดของห้องน้ำ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 สำหรับหน่วยงาน: โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของ นายสนิท เพียแก้ว งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: งานผู้ป่วยนอก
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของบุคลากร รวมทั้งความสะอาดของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 สำหรับหน่วยงาน: องค์กรแพทย์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของนายแพทย์กิตติบุญ ลี้ประกอบบุญ และพยาบาลวิชาชีพ งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: องค์กรแพทย์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของนายแพทย์กิตติบุญ ลี้ประกอบบุญ และพยาบาลวิชาชีพ งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: องค์กรแพทย์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของบุคลากรหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
Photo

ผู้รับบริการประทับใจ และชื่นชมการให้บริการของบุคลากรหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของจิตแพทย์ และบุคลากรกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการ ของ นายแพทย์ศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย, พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรหอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการ ของ นายแพทย์ศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย, พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรหอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของจิตแพทย์ รพ.สีรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับหน่วยงาน: กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของจักษุแพทย์ (คลินิกตา) และจิตแพทย์ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับหน่วยงาน: องค์กรแพทย์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของจักษุแพทย์ (คลินิกตา) และจิตแพทย์ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับหน่วยงาน: องค์กรแพทย์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของจักษุแพทย์ (คลินิกตา) และจิตแพทย์ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับหน่วยงาน: องค์กรแพทย์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์คลินิกใกล้ใจ และบุคลากร รพ.สีรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์คลินิกใกล้ใจ และบุคลากร รพ.สีรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์คลินิกใกล้ใจ และบุคลากร รพ.สีรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 สำหรับหน่วยงาน: กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของบุคลากร ศูนย์เปล รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำหรับหน่วยงาน: ศูนย์เปล
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ และงานสวัสดิการสังคม รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 สำหรับหน่วยงาน: องค์กรแพทย์ และงานสวัสดิการสังคม
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 สำหรับหน่วยงาน: องค์กรแพทย์ และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของศัลยแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561 สำหรับหน่วยงาน: องค์กรแพทย์ และกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของบุคลากร และคุณอรอุมา พาคำ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ งานผู้ป่วยนอก รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 สำหรับหน่วยงาน: งานผู้ป่วยนอก (OPD 1)
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรหอผู้ป่วยหนักและกุมารเวชกรรม รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยหนักและกุมารเวชกรรม
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: องค์กรแพทย์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: องค์กรแพทย์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: องค์กรแพทย์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการ และความสะอาดของห้องน้ำหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย รพ.สีรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของจุดคัดกรองคนไข้ และพยาบาลวิชาชีพ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: งานผู้ป่วยนอก (OPD 1)
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของจุดคัดกรองคนไข้ และพยาบาลวิชาชีพ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: งานผู้ป่วยนอก (OPD 1)
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของนายสม แสนสีเปิ่น ตำแหน่งพนักงานเปล รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: ศูนย์เปล
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของพยาบาลวิชาชีพ ระบบการให้บริการ และความสะอาดของ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของพยาบาลวิชาชีพ ระบบการให้บริการ และความสะอาดของ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของพยาบาลวิชาชีพ ระบบการให้บริการ และความสะอาดของ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของบุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของบุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของคุณรุ่งรัตน์ บุญฝั้น, งานเวชระเบียน และกลุ่มงานรังสีวิทยา

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของคุณรุ่งรัตน์ บุญฝั้น, งานเวชระเบียน และกลุ่มงานรังสีวิทยา

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของคุณรุ่งรัตน์ บุญฝั้น, งานเวชระเบียน และกลุ่มงานรังสีวิทยา

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของทีมศัลยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพงานห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ และบุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของทีมศัลยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพงานห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ และบุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์ผู้รักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 3.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และ

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการหลังการผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 2.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของบุคลากรงานผู้ป่วยนอก รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการหลังการผ่าตัดของพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยเหลือคนไข้ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 2.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของบุคลากรงานผู้ป่วยนอก รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของพยาบาลวิชาชีพ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 สำหรับหน่วยงาน: กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
Photo

1.) ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของนายแพทย์พรฤทธิ์ พิสุทธิมาน 2.) ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และบุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

1.) ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของนายแพทย์พรฤทธิ์ พิสุทธิมาน 2.) ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และบุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

1.) ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของนายแพทย์พรฤทธิ์ พิสุทธิมาน 2.) ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และบุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

1.) ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของนายแพทย์พรฤทธิ์ พิสุทธิมาน 2.) ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และบุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

1.) ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของนายแพทย์พรฤทธิ์ พิสุทธิมาน 2.) ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจการให้บริการของแพทย์ พยาบาล และบุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของนายแพทย์พรฤทธิ์ พิสุทธิมาน พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานทำความสะอาด หอผู้ป่วยเด็กและ ICU 2.) ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจคุณภาพการให้บริการ ความสะอาดของสถานที่และห้องน้ำ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยเด็กและ ICU
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของนายแพทย์พรฤทธิ์ พิสุทธิมาน พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานทำความสะอาด หอผู้ป่วยเด็กและ ICU 2.) ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจคุณภาพการให้บริการ ความสะอาดของสถานที่และห้องน้ำ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยเด็กและ ICU
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการของนายแพทย์พรฤทธิ์ พิสุทธิมาน พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานทำความสะอาด หอผู้ป่วยเด็กและ ICU 2.) ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจคุณภาพการให้บริการ ความสะอาดของสถานที่และห้องน้ำ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยเด็กและ ICU
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คลินิกเบาหวานและบุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ทุกท่าน 2.) ผู้รับบริการประทับใจการให้บริการของ พญ.วรุณยุพา พรพลทอง

วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการและพฤติกรรมบริการที่ดี ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานขึ้นทะเบียนสิทธิจ่ายตรง งานศูนย์ประกันสุขภาพ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: งานศูนย์ประกันสุขภาพ
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมการให้บริการและพฤติกรรมบริการที่ดี ของบุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: บุคลากร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมความสะอาดของโรงพยาบาล รวมถึงพฤติกรรมบริการที่ดีของแพทย์และพยาบาล รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการ เรื่องการให้คำแนะนำและการให้ความรู้ของบุคลากรงานผู้ป่วยนอก รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: งานผู้ป่วยนอก
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการ เรื่องการให้คำแนะนำและการให้ความรู้ของบุคลากรงานผู้ป่วยนอก รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: งานผู้ป่วยนอก
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการ เรื่องการให้คำแนะนำและการให้ความรู้ของบุคลากรงานผู้ป่วยนอก รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: งานผู้ป่วยนอก
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการ เรื่องการให้คำแนะนำและการให้ความรู้ของบุคลากรงานผู้ป่วยนอก รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2560 สำหรับหน่วยงาน: งานผู้ป่วยนอก
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมการให้บริการของบุคลากรและประทับใจความสะอาดของอาคาร สถานที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมการให้บริการของแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและองค์กรแพทย์
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจพฤติกรรมบริการของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนสิทธิจ่ายตรง

วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: งานศูนย์ประกันสุขภาพ
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจพฤติกรรมบริการของแพทย์ พยาบาลและบุคลากร รวมทั้งอาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจพฤติกรรมบริการของแพทย์ พยาบาลและบุคลากร รวมทั้งอาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจพฤติกรรมบริการของแพทย์ พยาบาลและบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจพฤติกรรมบริการของแพทย์ พยาบาลและบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมและประทับใจพฤติกรรมบริการของแพทย์ พยาบาลและบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของแพทย์และพยาบาลหอผู้ป่วยเด็กและ ICU

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยเด็กและ ICU
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 2.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมความสะอาดของอาคารสถานที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 2.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมความสะอาดของอาคารสถานที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 2.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมความสะอาดของอาคารสถานที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 2.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมความสะอาดของอาคารสถานที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 2.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมความสะอาดของอาคารสถานที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 2.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมความสะอาดของอาคารสถานที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 2.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมความสะอาดของอาคารสถานที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 2.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมความสะอาดของอาคารสถานที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

1.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 2.) ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมความสะอาดของอาคารสถานที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการ รวมถึงสถานที่ในการให้บริการ (หอหอผู้ป่วยเด็กและ ICU)

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยเด็กและ ICU
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการ รวมถึงสถานที่ในการให้บริการ (หอหอผู้ป่วยเด็กและ ICU)

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยเด็กและ ICU
Photo

1.) ผู้รับบริการชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากรหอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ 2.) ผู้รับบริการคาดหวังให้ห้องพิเศษ (ห้องที่ 4) มีการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศให้มีความเย็นเพิ่มขึ้น และติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นภายในห้องน้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: งานพัสดุและซ่อมบำรุง
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการ รวมถึงสถานที่ (ห้องน้ำ) ของหอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการ รวมถึงสถานที่ (ห้องน้ำ) ของหอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการ รวมถึงสถานที่ (ห้องน้ำ) ของหอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากรหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากรหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากรหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากรหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

ผู้รับบริการประทับใจและชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากรหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากรหอผู้ป่วยวิกฤต ICU และคาดหวังให้เพิ่มจำนวนโรงอาหารสำหรับญาติผู้ป่วย

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: รองฯ บริหารและ ICU
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมพฤติกรรมบริการของบุคลากรหอผู้ป่วยวิกฤต ICU และคาดหวังให้เพิ่มจำนวนโรงอาหารสำหรับญาติผู้ป่วย

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: รองฯ บริหารและ ICU
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมพฤติกรรมบริการ และคาดหวังให้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก (เครื่องนุ่งห่ม ผ้าปูเตียง ผ้ายาง)

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมพฤติกรรมบริการ และคาดหวังให้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก (เครื่องนุ่งห่ม ผ้าปูเตียง ผ้ายาง)

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
Photo

ผู้รับบริการประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ คณะกรรมการชมรมจริยธรรมและงานประชาสัมพันธ์
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมความสะอาดของงานบริการห้องคลอด

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับหน่วยงาน: ห้องคลอด
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมพฤติกรรมบริการ และคาดหวังให้ปรับปรุงความสะอาดห้องน้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับหน่วยงาน: บริหารงานทั่วไป
Photo

ผู้รับบริการประทับใจในพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: หอผู้ป่วยศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์
Photo

คุณเอกลักษณ์ขอขอบคุณและชื่นชม นายสำราญ (พนักงานเปล)

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2559 สำหรับหน่วยงาน: ศูนย์เปล และคณะกรรมการชมรมจริยธรรม
Photo

ผู้รับบริการประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่คลินิกไตเทียม

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำหรับหน่วยงาน: คลินิกไตเทียม
Photo

ผู้รับบริการชื่นชมการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2558 สำหรับหน่วยงาน: พญ.ศรีสุรางค์ มั่งมี และงานผู้ป่วยนอก