หอเกียรติยศ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Photo

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 ด้วยผลงาน Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยแพทย์หญิงปริยสุทธิ์ อินทสุวรรณ แพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 ด้วยผลงาน Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งรางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 โดย: สัตยา
Photo

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗
กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้แก่

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

เพื่อแสดงว่าเป็นสถานบริการที่มีการดำเนินงาน โรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย ๓ ดี
ระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

(แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์)
ผู้ตรวจราชภารกระทรวงสาธารณสุข เขดสุขภาพที่ ๗

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 โดย: สัตยา
Photo

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ได้รับรางวัล
พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2563
ประเภทโรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป
(นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ)
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย: ปิยาณี
Photo

เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข
มอบเกียรติบัตรนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
ประเภทโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
ระดับเขตสุภาพ 
ประจำปีพุทธศักราช 2563
ขอให้ดำรงรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พุทธศักราช 2563
(นางสาววิพรรณ สังคหะพงศ์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
กลุ่มก่อการดีไทยฤทธิ์  โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
ได้รับรางวัลนวัตกรรมเกียรติยศ 
การนำเสนอนวัตกรรมมือเทียมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด 
ในงานประชุมวิชาการราชวิยาลัยสูตินรีเวชกรรม พัทยา จ.ชลบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

ประกาศนียบัตรนี่ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายธีระชาติ  บุตรคำโชติ
ได้นำเสนอผลงานวิชาการ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒
" สู่ศตวรรษที่ ๒ การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี "
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

กระทรวงสาธารณสุข ขอมอลโล่การประกวดผลงานวิชาการ
ประเภท วาจา โปสเตอร์ นวัตกรรม " ดีเด่น "
ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒
ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
(นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

เขตสุขภาพที่ ๗ ขอนแก่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัล THE BEST โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานติดดาวยอดเยี่ยม จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๒
ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง
ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญสืบไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗

วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

เขตสุขภาพที่ ๗ ขอนแก่น มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น
ระดับเขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๒
ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง
ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
ขออำนวยพรให้มีความสุข ความเจริญสืบไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗

วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

เขตสุขภาพที่ ๗ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ ระดับบริการ A S M๑
จากการประเมินผลการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง สำหรับหน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น
(Bright Spot Hospital) เขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ขอแสดงความชื่นชมในความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและขอให้รักษาไว้สืบไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
(ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

กระทรวงสาธารณสุข มอบโลห์เกียรติคุณนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข
ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป
มอบให้ไว้ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวมสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

โรงพยาบาลกระบี่และชมรมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายนพรัตน์ สีละวัน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท โปสเตอร์ (Poster presentation)
เรื่อง เครื่องจิ้มเต้า เป็นเครื่องมือตรวจสอบเต้ารับไฟฟ้า แบบชนิดสายดินให้ถูกต้อง (รพ.สิรินธน จังหวัดขอนแก่น)
การประชุมวิชาการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2562 
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
ประกาศนียบัตรนี้ให้ไว้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562
(นายพศิน แสงสมเรือง)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
ประธานคณะกรรมการชมรมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รพศ./รพท.

วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
มอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ
แบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดย: สุภาพร
Photo

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ขอมอบใบรับรองนี้ไว้เพื่อแสดงว่า สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสิรินธร ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ "ดีมาก" ของกรมอนามัย
ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป
HOSPITAL CATERING FOOD SANITATION STANDARD OF HEALTH DEPARTMENT GRADE "VERY GOOD" ประจำปี พ.ศ. 2562
(นางพรรณพิมล  วิปุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายสุรศักดิ์ คณานันท์ และคณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะ และการจัดการเชื้อดื้อยา เขตสุขภาพที่ิ 7วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
(ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง)
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 โดย: สุภาพร
Photo

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
"จักรยานรักษ์สุขภาพ-ปั่นใบไม้"
รางวัลชมเชย
การประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับเขต
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562
(แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย

วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2562 โดย: สุภาพร
Photo

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดผลงานวิชาการ นำเสนอโดยวาจา
สาขาที่ 1 กลุ่มวิจัย Clinic สาขาการแพทย์/เภสัชกรรม/ทันตกรรม
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562
นางสาวพนิดา พิทยกิตติวงศ์
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจฟอกไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระดับที่ 5
Factors Related to Decision Making for Dialysis
in Chronic Kidney Disease Stage 5 Patients
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
(นายสมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
การประกวดผลงาน นำเสนอโดยวาจา
สาขาที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข (Public Health) : สาขาบริหารสาธารณสุข/
นโยบายสาธารณสุข/เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562
นายไพรฑูรย์ พรหมเทศ
เรื่อง "ประเมินผลการดำเนินงานลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองเต่า ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น"
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
(นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
การประกวดผลงาน นำเสนอโดยโปสเตอร์ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562
นายนพรัตน์ สีละวัน
เรื่อง "อุปกรณ์ทดสอบเต้าไฟฟ้า (Easy Test) เครื่องมือตรวจสอบกระแสไฟฟ้า
ช่วยผลตรวจห้องปฏิบัติการถูกต้อง และเจ้าหน้าทีปลอดภัย"
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
(นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
การประกวดผลงาน นำเสนอโดยวาจา
สาขาที่ 1 กลุ่มวิจัย Clinic สาขาการแพทย์/เภสัชกรรม/ทันตกรรม
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562
นายธีระชาติ บุครคำโชติ
เรื่อง "ผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ได้รับการผ่าตัดขาในระดับข้อเท้า ในกรณีมีแผลเรื้องรังที่เท้ารักษาไม่หาย"
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562
(นายสมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
เป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจสูงเป็นอันดับ 1 ของเขตสุขภาพที่ 7
จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562
(นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอมอบไว้เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่
โรงพยาบาลสิรินธร เป็นโรงพยาบาลที่ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจสูง
เป็นอันดับ 2 ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป (ระดับM1)
จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สวำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ให้ไว้ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562
(นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 โดย: สุภาพร
Photo

GREEN & CLEAN Hospital
กรมอนามัยขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus
ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาการรับรอง 2 ปี ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562
(แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร)
อธิบดีกรมอนามัย

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข
มอบโล่ รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ให้กับ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
การคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562
มอบให้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2562
(ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
มีความยินดีขอมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
ประเภทโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พุทธศักราช 2562
ขอให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมและประเทศสืบไป
มอบให้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2562
(นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 โดย: ปิยาณี
Photo

E-Claim Awards 2018
รางวัล การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2561
มอบให้แด่ คุณสายชล สนั่นเมือง โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
เป็นบุคคลที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบสินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
(นายนพดล สันติภากรณ์)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดย: สุภาพร
Photo

ชมรมออร์โธปิดิกส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอมอบโล่ที่ระลึกแด่
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในการประชุม
The combined meeting of The 6 th CAOS Thailand 2019 and Northeast orthopaedic surgron
2-3 May 2019
At Avani hotel, khonkaen, Thailand
(นายแพทย์ชินวัฒน์  ศรีใส)
ประธานชมรมออร์โธปิดิกส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า 
เครือข่ายการให้บริการระบบบริการสุขภาพ โรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
มีการปฏิบัติตามมาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด
การจัดระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
เป็นหน่วยงานที่ผ่านการต่ออายุการรับกระบวนการคุณภาพ
Re-Accreditation ครั้งที่ 1
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 โดย: สุภาพร
Photo

     นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร พร้อมคณะผู้บริหารและทีมพัฒนาคุณภาพ.รพ.สิรินธร ขอนแก่น รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ Re-Acc ครั้งที่ 1 ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 20 ?โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย?        ณ อิมแพคเมืองทองธานี  ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet)
มอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า
คุณเอกลักษณ์ ชาญนชา
ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี
ระหว่างวันที่  6 ? 7 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม พล.ท.ผ่อง ? จําลอง  มีคุณเอี่ยม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า

วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศเกียรติคุณไว้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

เขตสุขภาพที่ 7 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
นายสราวุฒิ  คณะไชย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561
The 3 rd International Conference on Health 2018
ประเภท Poster  Presentation
สาขา Innovation (นวัตกรรมหรือสิ่งผประดิษฐ์)
เรื่อง การทำกายอุปกรณ์มือเทียมจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

เขตสุขภาพที่ 7 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
นางสาววัชราวรรณ  เพชรมหาศาล  ได้รับรางวัลที่ 3  
ในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561
The 3 rd International Conference on Health 2018
ประเภท Oral Presentation
สาขาส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม / สาขา LAB / วิทยาศาสตร์, กายภาพบำบัด
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการสวมใส่มือเทียม 3 มิติ ของคนพิการมือและแขน
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

เขตสุขภาพที่ 7 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
นายศักดิ์ชัย  เกียรติอำนวย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561
The 3 rd International Conference on Health 2018
ประเภท Oral Presentation
สาขาการแพทย์ / สาขาเภสัชกรรม / สาขาทันตกรรม
เรื่อง ประสิทธิผลของการฝังเข็ม ร่วมกับการรักษา แบบอนุรักษ์ ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าดีเด่นบริหารและการจัดการองค์กร
ประจำปี พ.ศ.2561
ทนพ.วิรัช  พวงภู่
ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 6

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ทนพ.วิรัช  พวงภู่
ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
สายงาน นักเทคนิคการแพทย์
ประเภท สังกัดโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  ประจำปี 2561
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HACC คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
ขอมอบประกาศเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายแพทย์ศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย  โรงพยาบาลสิรินธร
ได้ร่วมสร้างสรรค์งานพัฒนาคุณภาพและนำเสนอผลงาน
เรื่อง ประสิทธิผล ของการฝังเข็มร่วมรักษา ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม (CQI)
ในการประชุม Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 15 คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
4-6 กรกฎาคม 2561  ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
รองศาสตร์จารย์อภิชาต  จิระวุฒิพงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
(นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี)
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
นางสาวเอกลักษณ์  ชาญนชา
ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท R2R นำเสนอโดยวาจา
เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของการใช้แผ่นอิเล็กโทรดแบบกาวกับแผ่นอิเล็กโทรดแบบรับเบอร์
ที่มีผลต่อการลดปวดด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า TENS

ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2561
ขอให้ท่านประสบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป
(นายพีระ  อารีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
นางสาวเครือวัลย์  อินทอง
ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทวิจัย นำเสนอโดยโปสเตอร์
เรื่อง ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับ
เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2561
ขอให้ท่านประสบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป
(นายพีระ  อารีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
การประกวดผลงาน ประเภท Best practice/CQI นำเสนอด้วยโปสเตอร์
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561
นายแพทย์วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร
แบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง : Share to Change
กับนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริการกายอุปกรณ์มือ-แขนเทียม
ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อการสิ้นสุดความพิการของคนไทย

มอบให้ไว้ ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2561
(นายพีระ  อารีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
การประกวดผลงาน ประเภท R2R นำเสนอด้วยวาจา
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561
นายแพทย์ศักดิ์ชัย  เกียรติอำนวย  และคณะ
ประสิทธิผลของการฝังเข็มร่วมรักษาในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2561
(นายพีระ  อารีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดผลงาน ประเภทนวัตกรรม
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561
นายสราวุฒิ  คณะไชย
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การทำกายอุปกรณ์มือเทียม
จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2561
(นายพีระ  อารีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
นางเรณู  ภาวะดี
ได้เข้าร่วมเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้
การเขียนผลงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม : จากหิ้งสู่ห้าง ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จ
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2561
ขอให้ท่านประสบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป
(นายพีระ  อารีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
นายวิรัช  พวงภู่
ได้เข้าร่วมเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้
การเขียนผลงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม : จากหิ้งสู่ห้าง ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จ
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2561
ขอให้ท่านประสบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป
(นายพีระ  อารีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข
ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ประจำปี 2561
คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนา สังคมไทย
ให้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2561
(นายณรงค์  สายวงศ์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
ทีม ไทยฤทธิ์  ผลงาน มือกลเทียมเพื่อคนพิการ ได้รับรางวัลชมเชย
การประกวดผลงานแนวคิดนวัตกรรมทางการแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ
MEDICAL DEVICE INNO AWARD 2018
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2561

วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ร่วมกับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก
จัดการประกวดแนวคิดนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ( Medical Device Inno Awards 2018)
มอบรางวัลที่ 4 จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
เรื่อง ไทยฤทธิ์ พิชิต ความพิการ
ให้กับ กลุ่มก่อการดี  ไทยฤทธิ์
ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เครือข่ายดีเด่น
โรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน (STROKE)
แด่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ในการประชุมวิชาการเครือข่ายกลุ่มโรคอัตราตายสูง พลังเครือข่ายไร้ขีดจำกัด
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า
คุณศักดิ์ชัย  เกียรติอำนวย
ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์
การประกวดผลงานประเภท ภาพถ่าย
การประชุมวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR FORUM 2018)
Ways Toward Disability Inclusive Develoment ก้าวข้ามความต่าง สู้เส้นทางพัฒนา
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2561
(นายแพทย์ศักรินทร์  วงศ์เลิศศิริ)
ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า
คุณวัชราวรรณ  เพชรมหาศาล
ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์
การประกวดผลงานประเภท ภาพถ่าย
การประชุมวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR FORUM 2018)
Ways Toward Disability Inclusive Develoment ก้าวข้ามความต่าง สู้เส้นทางพัฒนา
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2561
(นายแพทย์ศักรินทร์  วงศ์เลิศศิริ)
ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

กระทรวงสาธารณสุข
มอบโล่เป็นเกียรติเพื่อแสดงว่า
กภ.เรณู  ภาวะดี
ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
สาธารณสุขไทย ใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0
ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2560
(นายแพทย์โสภณ  เมฆธน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2560 โดย: สุภาพร
Photo

กระทรวงสาธารณสุข
มอบโล่เป็นเกียรติเพื่อแสดงว่า
นายวิรัช  พวงภู่
ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
สาธารณสุขไทย ใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2560
(นายแพทย์โสภณ   เมฆธน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2560 โดย: สุภาพร
Photo

นายวิรัช  พวงภู่

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

ประเภท Oral Presentation  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง: ผลการดำเนินงานระบบส่งต่อการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ

เดือนพฤษภาคม 2559 - มิถุนายน2560 ในเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น

 ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 โดย: สุภาพร
Photo

นางเรณู  ภาวะดี

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

ประเภท Oral Presentation

สาขาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง: การพัฒนาระบบบูรณาการ

การดูแลคนพิการโดยใช้ฐานข้อมูลสมรรถนะคนพิการ เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 โดย: สุภาพร
Photo

ทันตแพทย์สุวิทย์  ศุภวิโรจน์เลิศ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดผลงานประเภทวิจัย/R2R

นำเสนอด้วยวาจา

ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560

เรื่อง: วิจัยประเมินผลโครงการ  การพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่าบริการผู้ป่วยในกรณีศึกษา   รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

นายแพทย์มานะ  มีแทน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดผลงานประเภท POSTER   สาขาการบริหารสาธารณสุข

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2560

เรื่อง: การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์โซนใต้ จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

คุณกัญณภัทร  กิตต์ธนาดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

การประกวดผลงานประเภท Innovation   สาขาการพยาบาล

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2560

เรื่อง: สวย ใจง่าย ใช้คล่อง

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

มอบโล่เกียรติคุณนี้เพื่อแสดงว่า

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ผ่านการประเมินสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน (GREEN&CLEAN Hospital)

ระดับดีมาก

มอบไว้ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

(นายสมพงษ์  จุงจิตตานุสนธิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
ขอยกย่องเชิญชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่
นายวรรณ  บุตรนิล
นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2559
ประเภทนักบริหารโรงพยาบาล สาขาบริหารทั่วไป ภาครัฐ
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคารอัจฉรา ชั้น 2
สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

กระทรวงสาธารณสุข
ขอประกาศเกียรติคุณ แด่
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ในการให้ความร่วมมือพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโรคเรื้อน
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน
ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายไพฑูรย์  พรหมเทศ
ได้นำเสนอผลงานวิชาการ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559
ก้าวที่มั่นคง....สู่สังคมสุขภาพที่ยั่งยืน
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กันยายน 2559

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 โดย: สุภาพร
Photo

HEALTH  REGION 7 MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, THE KINGDOM OF THAILAND
CERTIFICATE
THIS CERTIFICATE IS PRESENTED TO
Dr.Paitoon Promthet
Poster Presentation
The First International Conference on Cancer Control For Health Equity 2016
Cancer Control in All Policies
Between 3 and 5 August 2016
At Roi Et, Thailand

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 โดย: สุภาพร
Photo

กรมอนามัย มอบเกียรติบัตร ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ได้ผ่านการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ
Health Promoting Hospital National Quality Criteria
ระดับดี
ระยะในการรับรอง 29 เมษายน 2559-28 เมษายน 2562
นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์  อธิบดีกรมอนามัย

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 โดย: สุภาพร
Photo

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มอบประกาศนียบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น THE SIRINDHORN HKON KAEN HOSPITAL
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัตรครบ 60 ปี
ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร
ความสำเร็จจี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่อง ของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาการรับรอง 9 กุมภาพันธ์ 2559-9 กุมภาพันธ์ 2561

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอภิบดีกรมอนามัย
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลสิรินธร
ได้ดำเนินงานตามมาตรฐาน บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
ด้วยความมุ่งมั่น ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
ระยะเวลาในการรับรอง 30 กันยายน 2558-29 กันยายน 2561

วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ขอมอบโล่เกียรติยศนี้แด่ นายวรรณ  บุตรนิล
บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น สาขานักวิชาการ ประจำปี 2558
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฏ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรสาธารณสุขทั้งหลายสืบไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
(นายสุริยา  รัตนปริญญา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายคลินิกโรคหืดและ COPD
มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น
ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ประเภทโรงพยาบลาที่มีประสบการณ์การจัดตั้ง EACC มากกว่า 3 ปี (Advanced Experience)
ในการประชุมใหญ่ประจำปี เครือข่ายคลินิกโรคหืดและ COPD ครั้งที่ 11
2-3 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

วันอังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดย: สุภาพร
Photo

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
มอบกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA
เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ได้นำแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA มาสู่การปฏิบัติ และเกิดการเรียนรู้มาเป็นลำดับขั้น
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีกำหนดอายุ 1 ปี
นายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล  ผู้อำนวยการ

วันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557 โดย: สุภาพร
Photo

กรมอนามัย
ขอมอบใบรับรองฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงอาหาร โรงพยาบาลสิรินธร
ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ ?ดีมาก? ของกรมอนามัย
CANTEEN FOOD SANITATION STANDARD OF HEALTH DEPARTMENT
GRADE VERY GOOD
(นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์)
อธิบดีกรมอนามัย

วันอาทิตย์ ที่ 15 มิถุนายน 2557 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มอบแก่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ได้รับ ?รางวัลชนะเลิศ?
Advanced Experience EACC Excellence Award 2014

วันอาทิตย์ ที่ 1 มิถุนายน 2557 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายคลินิกโรคหืดและ COPD
มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น
ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรื่องโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ในการประชุมใหญ่ประจำปี เครือข่ายคลินิกโรคหืดและ COPD ครั้งที่ 9
14-15 มกราคม 2556
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2556 โดย: สุภาพร