หอเกียรติยศ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

Photo

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResNet)
มอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า
คุณเอกลักษณ์ ชาญนชา
ผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี
ระหว่างวันที่  6 – 7 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุม พล.ท.ผ่อง จําลอง  มีคุณเอี่ยม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า

วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

เขตสุขภาพที่ 7 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
นายสราวุฒิ  คณะไชย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561
The 3 rd International Conference on Health 2018
ประเภท Poster  Presentation
สาขา Innovation (นวัตกรรมหรือสิ่งผประดิษฐ์)
เรื่อง การทำกายอุปกรณ์มือเทียมจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

เขตสุขภาพที่ 7 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
นางสาววัชราวรรณ  เพชรมหาศาล  ได้รับรางวัลที่ 3  
ในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561
The 3 rd International Conference on Health 2018
ประเภท Oral Presentation
สาขาส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม / สาขา LAB / วิทยาศาสตร์, กายภาพบำบัด
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการสวมใส่มือเทียม 3 มิติ ของคนพิการมือและแขน
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

เขตสุขภาพที่ 7 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
นายศักดิ์ชัย  เกียรติอำนวย  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561
The 3 rd International Conference on Health 2018
ประเภท Oral Presentation
สาขาการแพทย์ / สาขาเภสัชกรรม / สาขาทันตกรรม
เรื่อง ประสิทธิผลของการฝังเข็ม ร่วมกับการรักษา แบบอนุรักษ์ ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าดีเด่นบริหารและการจัดการองค์กร
ประจำปี พ.ศ.2561
ทนพ.วิรัช  พวงภู่
ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 6

วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ทนพ.วิรัช  พวงภู่
ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข
สายงาน นักเทคนิคการแพทย์
ประเภท สังกัดโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  ประจำปี 2561
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HACC คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
ขอมอบประกาศเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายแพทย์ศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย  โรงพยาบาลสิรินธร
ได้ร่วมสร้างสรรค์งานพัฒนาคุณภาพและนำเสนอผลงาน
เรื่อง ประสิทธิผล ของการฝังเข็มร่วมรักษา ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม (CQI)
ในการประชุม Northeast Regional HA Forum ครั้งที่ 15 คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม
4-6 กรกฎาคม 2561  ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น
รองศาสตร์จารย์อภิชาต  จิระวุฒิพงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
(นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี)
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
นางสาวเอกลักษณ์  ชาญนชา
ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ ประเภท R2R นำเสนอโดยวาจา
เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของการใช้แผ่นอิเล็กโทรดแบบกาวกับแผ่นอิเล็กโทรดแบบรับเบอร์
ที่มีผลต่อการลดปวดด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า TENS

ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2561
ขอให้ท่านประสบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป
(นายพีระ  อารีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
นางสาวเครือวัลย์  อินทอง
ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทวิจัย นำเสนอโดยโปสเตอร์
เรื่อง ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับ
เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2561
ขอให้ท่านประสบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป
(นายพีระ  อารีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
การประกวดผลงาน ประเภท Best practice/CQI นำเสนอด้วยโปสเตอร์
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561
นายแพทย์วีระศักดิ์  อนุตรอังกูร
แบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง : Share to Change
กับนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริการกายอุปกรณ์มือ-แขนเทียม
ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อการสิ้นสุดความพิการของคนไทย

มอบให้ไว้ ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2561
(นายพีระ  อารีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
การประกวดผลงาน ประเภท R2R นำเสนอด้วยวาจา
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561
นายแพทย์ศักดิ์ชัย  เกียรติอำนวย  และคณะ
ประสิทธิผลของการฝังเข็มร่วมรักษาในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2561
(นายพีระ  อารีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดผลงาน ประเภทนวัตกรรม
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561
นายสราวุฒิ  คณะไชย
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การทำกายอุปกรณ์มือเทียม
จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2561
(นายพีระ  อารีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
นางเรณู  ภาวะดี
ได้เข้าร่วมเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้
การเขียนผลงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม : จากหิ้งสู่ห้าง ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จ
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2561
ขอให้ท่านประสบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป
(นายพีระ  อารีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
นายวิรัช  พวงภู่
ได้เข้าร่วมเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้
การเขียนผลงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม : จากหิ้งสู่ห้าง ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จ
ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2561
ขอให้ท่านประสบความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไป
(นายพีระ  อารีรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข
ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ประจำปี 2561
คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนา สังคมไทย
ให้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
มอบให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พุทธศักราช 2561
(นายณรงค์  สายวงศ์)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
ทีม ไทยฤทธิ์  ผลงาน มือกลเทียมเพื่อคนพิการ ได้รับรางวัลชมเชย
การประกวดผลงานแนวคิดนวัตกรรมทางการแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ
MEDICAL DEVICE INNO AWARD 2018
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2561

วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ร่วมกับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก
จัดการประกวดแนวคิดนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ( Medical Device Inno Awards 2018)
มอบรางวัลที่ 4 จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
เรื่อง ไทยฤทธิ์ พิชิต ความพิการ
ให้กับ กลุ่มก่อการดี  ไทยฤทธิ์
ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เครือข่ายดีเด่น
โรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน (STROKE)
แด่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ในการประชุมวิชาการเครือข่ายกลุ่มโรคอัตราตายสูง พลังเครือข่ายไร้ขีดจำกัด
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า
คุณศักดิ์ชัย  เกียรติอำนวย
ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์
การประกวดผลงานประเภท ภาพถ่าย
การประชุมวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR FORUM 2018)
Ways Toward Disability Inclusive Develoment ก้าวข้ามความต่าง สู้เส้นทางพัฒนา
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2561
(นายแพทย์ศักรินทร์  วงศ์เลิศศิริ)
ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า
คุณวัชราวรรณ  เพชรมหาศาล
ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์
การประกวดผลงานประเภท ภาพถ่าย
การประชุมวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR FORUM 2018)
Ways Toward Disability Inclusive Develoment ก้าวข้ามความต่าง สู้เส้นทางพัฒนา
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2561
(นายแพทย์ศักรินทร์  วงศ์เลิศศิริ)
ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 โดย: สุภาพร
Photo

กระทรวงสาธารณสุข
มอบโล่เป็นเกียรติเพื่อแสดงว่า
กภ.เรณู  ภาวะดี
ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
สาธารณสุขไทย ใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0
ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2560
(นายแพทย์โสภณ  เมฆธน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2560 โดย: สุภาพร
Photo

กระทรวงสาธารณสุข
มอบโล่เป็นเกียรติเพื่อแสดงว่า
นายวิรัช  พวงภู่
ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560
สาธารณสุขไทย ใต้ร่มพระบารมี ก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายน 2560
(นายแพทย์โสภณ   เมฆธน)
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2560 โดย: สุภาพร
Photo

นายวิรัช  พวงภู่

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

ประเภท Oral Presentation  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง: ผลการดำเนินงานระบบส่งต่อการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ

เดือนพฤษภาคม 2559 - มิถุนายน2560 ในเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น

 ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 โดย: สุภาพร
Photo

นางเรณู  ภาวะดี

รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560

ประเภท Oral Presentation

สาขาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง: การพัฒนาระบบบูรณาการ

การดูแลคนพิการโดยใช้ฐานข้อมูลสมรรถนะคนพิการ เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 โดย: สุภาพร
Photo

ทันตแพทย์สุวิทย์  ศุภวิโรจน์เลิศ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดผลงานประเภทวิจัย/R2R

นำเสนอด้วยวาจา

ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560

เรื่อง: วิจัยประเมินผลโครงการ  การพัฒนาระบบการเรียกเก็บค่าบริการผู้ป่วยในกรณีศึกษา   รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

นายแพทย์มานะ  มีแทน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดผลงานประเภท POSTER   สาขาการบริหารสาธารณสุข

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2560

เรื่อง: การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์โซนใต้ จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

คุณกัญณภัทร  กิตต์ธนาดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

การประกวดผลงานประเภท Innovation   สาขาการพยาบาล

ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2560

เรื่อง: สวย ใจง่าย ใช้คล่อง

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

มอบโล่เกียรติคุณนี้เพื่อแสดงว่า

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ผ่านการประเมินสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน (GREEN&CLEAN Hospital)

ระดับดีมาก

มอบไว้ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560

(นายสมพงษ์  จุงจิตตานุสนธิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
ขอยกย่องเชิญชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่
นายวรรณ  บุตรนิล
นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2559
ประเภทนักบริหารโรงพยาบาล สาขาบริหารทั่วไป ภาครัฐ
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2560
ณ ห้องประชุมอาคารอัจฉรา ชั้น 2
สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี

วันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

กระทรวงสาธารณสุข
ขอประกาศเกียรติคุณ แด่
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ในการให้ความร่วมมือพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโรคเรื้อน
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน
ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 โดย: สุภาพร
Photo

กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
นายไพฑูรย์  พรหมเทศ
ได้นำเสนอผลงานวิชาการ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559
ก้าวที่มั่นคง....สู่สังคมสุขภาพที่ยั่งยืน
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กันยายน 2559

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 โดย: สุภาพร
Photo

HEALTH  REGION 7 MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, THE KINGDOM OF THAILAND
CERTIFICATE
THIS CERTIFICATE IS PRESENTED TO
Dr.Paitoon Promthet
Poster Presentation
The First International Conference on Cancer Control For Health Equity 2016
Cancer Control in All Policies
Between 3 and 5 August 2016
At Roi Et, Thailand

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 โดย: สุภาพร
Photo

กรมอนามัย มอบเกียรติบัตร ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ได้ผ่านการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ
Health Promoting Hospital National Quality Criteria
ระดับดี
ระยะในการรับรอง 29 เมษายน 2559-28 เมษายน 2562
นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์  อธิบดีกรมอนามัย

วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 โดย: สุภาพร
Photo

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มอบประกาศนียบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น THE SIRINDHORN HKON KAEN HOSPITAL
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัตรครบ 60 ปี
ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร
ความสำเร็จจี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่อง ของผู้บริหาร ผู้ประกอบวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาการรับรอง 9 กุมภาพันธ์ 2559-9 กุมภาพันธ์ 2561

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และอภิบดีกรมอนามัย
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลสิรินธร
ได้ดำเนินงานตามมาตรฐาน บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน
ด้วยความมุ่งมั่น ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
ระยะเวลาในการรับรอง 30 กันยายน 2558-29 กันยายน 2561

วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ขอมอบโล่เกียรติยศนี้แด่ นายวรรณ  บุตรนิล
บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น สาขานักวิชาการ ประจำปี 2558
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฏ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรสาธารณสุขทั้งหลายสืบไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
(นายสุริยา  รัตนปริญญา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายคลินิกโรคหืดและ COPD
มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น
ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ประเภทโรงพยาบลาที่มีประสบการณ์การจัดตั้ง EACC มากกว่า 3 ปี (Advanced Experience)
ในการประชุมใหญ่ประจำปี เครือข่ายคลินิกโรคหืดและ COPD ครั้งที่ 11
2-3 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

วันอังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โดย: สุภาพร
Photo

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
มอบกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA
เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ได้นำแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA มาสู่การปฏิบัติ และเกิดการเรียนรู้มาเป็นลำดับขั้น
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีกำหนดอายุ 1 ปี
นายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล  ผู้อำนวยการ

วันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557 โดย: สุภาพร
Photo

กรมอนามัย
ขอมอบใบรับรองฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงอาหาร โรงพยาบาลสิรินธร
ได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ระดับ “ดีมาก” ของกรมอนามัย
CANTEEN FOOD SANITATION STANDARD OF HEALTH DEPARTMENT
GRADE VERY GOOD
(นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์)
อธิบดีกรมอนามัย

วันอาทิตย์ ที่ 15 มิถุนายน 2557 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มอบแก่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ”
Advanced Experience EACC Excellence Award 2014

วันอาทิตย์ ที่ 1 มิถุนายน 2557 โดย: สุภาพร
Photo

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ เครือข่ายคลินิกโรคหืดและ COPD
มอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น
ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเรื่องโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ในการประชุมใหญ่ประจำปี เครือข่ายคลินิกโรคหืดและ COPD ครั้งที่ 9
14-15 มกราคม 2556
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2556 โดย: สุภาพร