ระบบรายงาน การจัดเก็บมูลฝอย

โดย งานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสิรินธร จัวหวัดขอนแก่น